Handelsbetingelser - TEXTA ApS

På denne side finder du vores handelsbetingelser, som finder anvendelser på aftaler indgået med os. Vi beder dig læse disse betingelser grundigt, så du forstår og accepterer aftalevilkårene. Handelsbetingelserne er altid gældende, med mindre at andet er eksplicit aftalt i en konkret aftale.

Handelsbetingelser for TEXTA ApS

Betingelserne finder anvendelser på aftaler indgået med:

TEXTA ApS

CVR 37639346

Jægergårdsgade 97, 3. sal – 8000 Aarhus C.

Når du handler hos TEXTA ApS (herefter TEXTA, sælger eller selskabet), vil dette ske i overensstemmelse med vores aktuelle handelsbetingelser, medmindre andet er eksplicit aftalt mellem parterne. Såfremt specifikke aftalevilkår fraviger disse betingelser, gælder de resterende betingelser på denne side stadig.

Vores betingelser er opdelt i følgende afsnit:

  1.  Køb ved bestilling
  2.  Levering
  3.  Tekstydelsen
  4.  Betaling og renter
  5.  Kundetilfredshed
  6.  Ophavsret og brugsret
  7.  Betingelsernes gyldighed
  8.  Ansvarsfraskrivelse
  9.  Klageret for forbrugere

1. Køb ved bestilling

1.1. Køb af tekstydelser hos TEXTA kan alene ske ved individuel bestilling pr. mail, telefon, bestillingsfunktion eller anden mundtlig aftale. Hvis kundens forventninger eller krav opfattes utvetydige, er bestillingen bindende og leveres til den aftalte pris.

1.2. Ordrebekræftelse sker i forbindelse med bestilling. Eventuelle ændringer skal meddeles inden 24 timer efter bestillingstidspunktet.

1.3. TEXTA tilbyder ingen fortrydelsesret, da tekstydelserne er specialfremstillet til kundens behov.

1.4. Priser, der er oplyst ved korrespondance eller på hjemmesiden, er eksklusiv moms.

1.5. Benyttes bestillingsfunktionen til bestilling af tekster, forbeholder TEXTA sig retten til at afvise bestillinger. Bestillinger afsendt via denne side er således først bindende, når kunden har modtaget en ordrebekræftelse.

1.6. TEXTA er ikke ansvarlig for kundens fejl ved bestilling. Har kunden angivet forkerte oplysninger eller krav, kan TEXTA ikke gøres genstand for rettelser eller lignende.

2. Levering

2.1. Levering af tekstydelser købt hos TEXTA sker efter aftale elektronisk pr. e-mail. Tekstydelsen tilsendes som Word-fil.

2.2. Ønsker kunden levering på anden måde, skal dette fremgå klart under bestilling – eventuelt mod merbetaling. I tilfælde hvor speciallevering medfører merbetaling, orienteres kunden herom under bestillingen.

2.3. Aftales leveringstiden (herefter deadline) ikke mellem TEXTA og kunden, fastsætter TEXTA deadlinen – deadline vil dog altid være inden rimelig tid. Deadline fastlægges i så fald ud fra en samlet vurdering, hvor forhold såsom omfang, tekstens kompleksitet samt pris vil have betydning.

2.4. Ved løbende samarbejder har TEXTA ret til at afbryde samarbejdet med 1 måneds varsel, såfremt der foreligger en rimelig grund til dette  – eksempelvis samarbejdsvanskeligheder eller økonomiske incitamenter.

3. Tekstydelsen

3.1. Tekstydelser købt hos TEXTA er som udgangspunkt unikke, medmindre dette i sagens natur ikke er muligt – dette er dog afklaret med køber forinden. Medarbejdere hos TEXTA forbeholder sig retten til at afvise bestillinger, der bryder med de generelle regler om ophavsret og brugsret, som findes i dansk ret.

3.2. Hvis kunden fremsætter et spillerum for tekstens omfang, forbeholder TEXTA sig retten til uden videre at fastsætte det præcise omfang. Aftales der ikke noget omfang for teksten, fastsætter TEXTA ligeledes omfanget.

3.3. Aftales der bestilling af flere tekster, leveres teksterne som én samlet enhed. Dette udgangspunkt kan udelukkende fraviges ved en udtrykkelig, forudgående aftale.

3.4. Ved bestilling accepterer kunden, at den bestilte tekstmængde kan variere med op til 10 %.

3.5. Tekster leveret af TEXTA bliver altid tjekket for plagiat via værktøjet Copyscape. Såfremt denne ikke viser tegn på plagiering, anses teksten som værende unik. Viser det sig, at dette ikke er tilfældet, vil TEXTA hurtigst muligt levere en ny, unik tekst og derefter rejse et erstatningskrav mod den pågældende tekstforfatter på vegne af kunden. Kunden accepterer endvidere, at denne ikke kan rejse krav på baggrund af de negative konsekvenser, denne tekst måtte medføre.

4. Betaling og renter

4.1. Betaling sker som udgangspunkt ved endt opgave, med forfaldsdag 8 dage efter påkrav fremsendes. Påkrav vil typisk fremsættes i forbindelse med, at den endelige tekst afleveres til kunden.

4.2. Såfremt kunden ønsker ændringer eller tilføjelser til sin tekst, udskydes forfaldsdagen ikke. Køber vil således stadig være i mislighold, såfremt denne ikke har betalt senest på forfaldsdagen.

4.3. Det er alene kundens pligt at holde sig orienteret om påkravets fremsættelse, hvis denne er havnet i spam-folderen eller på anden måde er bortkommet efter fremkomsten til kunden. Kunden har således pligt til at henvende sig, såfremt denne ikke har modtaget påkrav om betaling efter endt opgave.

4.4. Misligholder køber sine betalingsforpligtelser ved ikke at betale senest på forfaldsdagen, forbeholder TEXTA sig retten til at opkræve renter på 7 % pr. måned og fremsende et rykkergebyr på kr. 100. Erhvervskunder kan ydermere pålægges et kompensationsbeløb på kr. 310.

4.5. For bestillinger med en pålydende værdi på kr. 5.000 eller mere forbeholder TEXTA sig retten til at forlange en del af købssummen betalt, før arbejdet påbegyndes. Dette er en sikkerhed for TEXTA ift. købers betalingsevne. For bestillinger på kr. 5.000 til kr. 10.000 kræves 25 % betalt før påbegyndelsen af arbejdet. For bestillinger på kr. 10.000 og opefter kræves 50 % af værdien betalt før påbegyndt arbejde.

5. Kundetilfredshed

5.1. Mener kunden ikke, at tekstydelsen lever op til den aftalte kvalitet eller kvantitet, skal kunden gøre indsigelse inden 3 dage efter levering. Efter den angivne indsigelsesfrist betragtes tekstydelsen accepteret, og kunden kan derefter ikke gøre yderligere indsigelser gældende over for TEXTA.

5.2. TEXTA forbeholder sig retten til ikke at blive pålagt at gennemføre rettelser eller ændringer, som måtte anses som urimelige eller påfører TEXTA uforholdsmæssige omkostninger eller tidsforbrug ift. prisniveauet for den konkrete opgave. Denne vurdering vil blive foretaget af TEXTA.

5.3. Ved større ændringer har kunden udelukkende ret til et nedslag i pris, såfremt den leverede tekst afviger væsentligt fra det aftalte, og TEXTA måtte kunne forvente dette. Hvis dette ikke er tilfældet, kan TEXTA ikke holdes ansvarlig for tilpasning eller rettelser, som er uforholdsmæssigt bebyrdende.

6. Ophavsret og brugsret

6.1. I det øjeblik kunden har betalt for sine tekstydelser hos TEXTA, opnår kunden ubegrænset brugsret til disse.

6.2. Betaler kunden ikke inden for den på fakturaen fastsatte forfaldsdag, eller betaler kunden ikke den fakturerede pris til fulde, opnår kunden ikke brugsret, førend den oprindelige faktura og dertil påløbende omkostninger er betalt. Benytter kunden sig af teksten, uden at have opnået brugsretten, anses dette som et brud på ophavsretten, hvorfor kunden vil blive mødt med et krav om erstatning.

6.3. Kunden kan ikke fortryde sit køb ved at undlade at betale. TEXTA forbeholder sig herved retten til på fornøden måde at inddrive fordringer hos dennes debitorer.

7. Betingelsernes gyldighed

7.1. Disse er TEXTA ApS’ aktuelle handelsbetingelser, som TEXTA til enhver tid kan ændre. For den enkelte ordre gælder dog alene de betingelser, som var gældende på det tidspunkt, teksten blev bestilt, og bestillingen accepteret af TEXTA.

8. Ansvarsfraskrivelse

8.1. TEXTA fraskriver sig alt ansvar vedrørende ægtheden, faktuelle oplysninger eller andet indhold i den leverede tekst.

8.2. Så snart teksten er accepteret, eller kunden giver TEXTA anledning til at anse indholdet som værende accepteret, er kunden alene ansvarlig for dennes indhold over for tredjemand, hvorfor TEXTA ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle ukorrektheder eller mangler i teksten.

8.3. Kunden kan aldrig gøre krav gældende mod TEXTA, hvis specifikke krav/ønsker ift. kundens position på Google eller lignende søgemaskiner ikke opnås.

9. Klageret for forbrugere

9.1. Ønsker du at klage over et køb foretaget hos TEXTA, har du som forbruger adgang til at klage via ODR. Du kan klage vha af deres hjemmeside, som du finder ved at benytte følgende link: ODR.