Handelsbetingelser – TEXTA ApS

Revideret – 03-04-2018: Punkt 4.6. ændret.  

Nedenstående betingelser finder anvendelse på aftaler indgået med:

TEXTA ApS

CVR 37639346

Jægergårdsgade 97, 3. sal – 8000 Aarhus C.

Når du som kunde (herefter Kunden, Køber eller lignende betegnelser) handler hos TEXTA ApS (herefter TEXTA, Sælger eller Selskabet), sker dette i overensstemmelse med nedenstående handelsbetingelser, medmindre andet er eksplicit aftalt mellem parterne. Såfremt specifikke aftalevilkår fraviger nærværende betingelser, finder de resterende betingelser på denne side til stadighed anvendelse.

Nedenstående betingelser er opdelt i følgende afsnit:

 1.  Køb ved bestilling.
 2.  Levering.
 3.  Ydelsen.
 4.  Betaling og renter.
 5.  Kundetilfredshed.
 6.  Ophavsret og brugsret.
 7.  Betingelsernes gyldighed.
 8.  Ansvarsfraskrivelse.
 9.  Datasikkerhed og -håndtering.
 10.  Særlige vilkår ved transskriberingsopgaver
 11.  Klageret for forbrugere.

1. Køb ved bestilling

1.1. Køb af ydelser af Sælger kan alene ske ved individuel bestilling pr. mail, telefon, bestillingsfunktion (https://texta.dk/bestilling/) eller anden mundtlig aftale. Såfremt Kundens forventninger eller krav opfattes utvetydige, er bestillingen bindende og leveres til den aftalte pris.

1.2. Ordrebekræftelse sker i forbindelse med bestilling. Rimelige ændringer skal meddeles Sælger inden 24 timer efter bestillingstidspunktet. En bestilling kan dog ikke fortrydes, jf. punkt 1.3.

1.3. Sælger tilbyder ingen fortrydelsesret, da ydelserne er specialfremstillet til Kundens behov.

1.4. Priser, der er oplyst ved korrespondance eller på hjemmesiden, er eksklusiv moms.

1.5. Benyttes bestillingsfunktionen til bestilling af tekster, forbeholder Sælger sig retten til at afvise bestillinger. Bestillinger afsendt via denne side er således først bindende, når Kunden har modtaget en ordrebekræftelse fra Sælger.

1.6. Sælger er ikke ansvarlig for Kundens eventuelle fejl ved bestilling, jf. dog punkt 1.2. Har Kunden angivet forkerte oplysninger eller krav, kan Sælger ikke gøres genstand for rettelser eller lignende.

2. Levering

2.1. Levering af ydelser købt hos Sælger sker efter aftale elektronisk pr. e-mail. Ydelsen tilsendes som udgangspunkt som Word-fil, jf. dog punkt 2.2.

2.2. Ønsker Kunden levering på anden måde, skal dette fremgå klart under bestilling – eventuelt mod merbetaling. I tilfælde hvor speciallevering medfører merbetaling, orienteres Kunden herom i forbindelse med bestillingen.

2.3. Aftales leveringstiden (herefter deadline) ikke mellem Sælger og Kunden, fastsætter Sælger deadlinen – deadline vil dog altid være inden for rimelig tid. Denne vurdering foretages af Sælger.

2.4. Ved løbende samarbejder har Sælger ret til at afbryde samarbejdet med 1 måneds varsel.

3. Ydelsen

3.1. Ydelser købt hos Sælger er som udgangspunkt unikke, medmindre dette i sagens natur ikke er muligt – dette er dog afklaret med Kunden forinden. Medarbejdere hos TEXTA forbeholder sig retten til at afvise bestillinger, der bryder med de generelle bestemmelser om ophav- og brugsret, som findes i dansk ret.

3.2. Såfremt Kunden fremsætter et spillerum for ydelsens omfang, forbeholder Sælger sig retten til uden videre at fastsætte det præcise omfang. Aftales der ikke noget omfang for teksten, fastsætter Sælger ligeledes omfanget.

3.3. Aftales der bestilling af flere tekster, leveres teksterne som én samlet levering. Dette udgangspunkt kan udelukkende fraviges ved en udtrykkelig, forudgående aftale.

3.4. Sælger forpligter sig til løbende at foretage stikprøver for plagiat via værktøjet Copyscape. Såfremt denne ikke viser tegn på plagiering, anses teksten som værende unik. Viser det sig, at dette ikke er tilfældet, vil Sælger hurtigst muligt levere en ny, unik tekst og derefter rejse et erstatningskrav mod den pågældende tekstforfatter på vegne af kunden. Kunden accepterer endvidere, at denne ikke kan rejse krav på baggrund af de konsekvenser, denne tekst måtte medføre.

4. Betaling og renter

4.1. Betaling sker som udgangspunkt ved endt opgave, med forfaldsdag 8 dage efter påkrav fremsendes. Påkrav vil typisk fremsættes i forbindelse med, at den endelige tekst afleveres til kunden.

4.2. Såfremt Kunden ønsker ændringer eller tilføjelser til sin tekst efter levering, udskydes forfaldsdagen ikke. Køber vil således stadig misligholde sin betalingsforpligtelse, såfremt denne ikke har betalt senest på forfaldsdagen.

4.3. Det er alene Kundens pligt at holde sig orienteret om påkravets fremsættelse, hvis denne er havnet i spam-folderen eller på anden måde er bortkommet efter fremkomsten til kunden. Kunden har således pligt til at henvende sig, såfremt denne ikke har modtaget påkrav om betaling efter endt opgave.

4.4. Misligholder Kunden sine betalingsforpligtelser ved ikke at betale senest på forfaldsdagen, forbeholder Sælger sig retten til at opkræve morarenter på 7% pr. måned og fremsende et rykkergebyr på kr. 100. Erhvervskunder kan ydermere pålægges et kompensationsbeløb på kr. 310.

4.5. For bestillinger med en pålydende værdi på kr. 5.000 eller mere forbeholder Sælger sig retten til at forlange en del af købssummen betalt, før arbejdet påbegyndes. Dette er en sikkerhed for Sælger ift. købers betalingsevne. For bestillinger på kr. 5.000 til kr. 10.000 kræves 25% betalt før påbegyndelsen af arbejdet. For bestillinger på kr. 10.000 og opefter kræves 50% af værdien betalt før påbegyndt arbejde. Sælger kan dog altid kræve fuld forudbetaling i relation til nye kunder.

4.6. Sælger forbeholder sig retten til årligt at justere det aftalte vederlag iht. nettoprisindekset, dog altid minimum 3%.

5. Kundetilfredshed

5.1. Mener Kunden ikke, at ydelsen lever op til den aftalte kvalitet eller kvantitet, skal Kunden gøre indsigelse inden 3 dage efter levering. Efter den angivne indsigelsesfrist betragtes ydelsen som accepteret, og kunden kan derefter ikke gøre yderligere indsigelser gældende over for Sælger.

5.2. Sælger forbeholder sig retten til ikke at blive pålagt at gennemføre rettelser eller ændringer, som måtte anses som urimelige eller påfører Sælger uforholdsmæssige omkostninger eller tidsforbrug ift. prisniveauet for den konkrete opgave. Denne vurdering foretages af Sælger.

5.3. Ved større ændringer har Kunden udelukkende ret til et nedslag i pris, såfremt den leverede tekst afviger væsentligt fra det aftalte, og Sælger måtte kunne forvente dette.

6. Ophavsret og brugsret

6.1. I det øjeblik kunden har betalt for sine ydelser hos Sælger, opnår kunden ubegrænset ophav- og brugsret til disse.

6.2. Betaler Kunden ikke inden for den på fakturaen fastsatte forfaldsdag, eller betaler Kunden ikke den fakturerede pris til fulde, opnår Kunden ikke ophav- eller brugsret, førend den oprindelige faktura og dertil påløbende omkostninger er betalt. Benytter kunden sig af teksten uden at have opnået ophavs- og brugsretten, anses dette som et brud på Sælgers ophavsret, hvorfor Kunden vil blive mødt med et krav om erstatning.

6.3. Kunden kan ikke fortryde sit køb ved at undlade at betale, jf. også punkt 1.3. Sælger forbeholder sig herved retten til på fornøden måde at inddrive fordringer hos dennes debitorer.

7. Betingelsernes gyldighed

7.1. Disse er Sælgers aktuelle handelsbetingelser, som Sælger til enhver tid kan ændre. For den enkelte bestilling gælder dog alene de betingelser, som var gældende på det tidspunkt, bestilling blev foretaget og accepteret af Sælger.

8. Ansvarsfraskrivelse

8.1. Så snart ydelsen er accepteret af Kunden, eller Kunden giver Sælger anledning til at anse ydelsen som værende accepteret, er Kunden alene ansvarlig over for tredjemand i relation til dennes indhold, hvorfor Sælger ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle ukorrektheder eller mangler i teksten.

9. Datasikkerhed og -håndtering

9.1. Sælger forpligter sig til at behandle Kundens data fortroligt og med diskretion.

9.2. Sælger handler alene efter instruks fra Kunden i relation til håndtering af dennes data. Sælger forpligter sig i denne forbindelse til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

9.3. Sælger forpligter sig til på Kundens anmodning at give Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

9.4. Sælger forpligter sig til at beholde Kundens ydelser som backup i 30 dage, hvorefter filerne slettes.

10. Særlige vilkår ved transskriberingsopgaver

9.1. I forbindelse med transskriberingsopgaver forpligter Sælger sig til at forestå linjenummering, angivelser af pauser og fyldord samt korrekturlæsning inden levering til Kunden.

9.2. Sælger er ikke forpligtet til at forestå tidsangivelser, medmindre andet er aftalt mellem parterne.

9.3. Såfremt de af Kunden tilsendte lydfiler afviger væsentligt fra det oplyste, kan Sælger kræve merbetaling.

11. Klageret for forbrugere

10.1. Ønsker du at klage over et køb foretaget hos Sælger, har du som forbruger adgang til at klage via ODR. Du kan klage via følgende link: ODR.

Log in with your credentials

Forgot your details?