Handelsbetingelser

Revideret – 24-04-2020: Opdatering af generelle betingelser ifm. med omdannelse til aktieselskab.

Nedenstående vilkår og betingelser finder anvendelse på aftaler indgået med:

TEXTA A/S
CVR: 37639346
Klamsagervej 21B, 2. sal, 8230 Åbyhøj

Når du som kunde (herefter benævnt Kunden) kontraherer med TEXTA A/S (herefter benævnt Selskabet) i relation til content marketing, rådgivning, kommunikation eller andre ydelser (herefter benævnt Ydelsen eller variationer heraf), sker dette i overensstemmelse med nedenstående vilkår og betingelser, medmindre andet er eksplicit aftalt mellem parterne.

Såfremt enkelte vilkår i en konkret aftale fraviger nærværende betingelser, finder de resterende betingelser til stadighed anvendelse.

Nedenstående vilkår og betingelser er opdelt i følgende afsnit:

Aftale
Levering
Ydelsen
Betaling
Tilfredshed
Ophavs- og brugsret
Datasikkerhed og -håndtering
Særlige vilkår vedr. transskriberingsopgaver
Særlige vilkår vedr. e-mail marketing
Særlige vilkår vedr. klippekortsordninger
Klageret for forbrugere.

1. Aftale

1.1. Aftale om køb af Ydelser af Selskabet anses som bindende, når Kunden har modtaget en bekræftelse af aftalevilkårene, jf. nedenstående pkt.

1.2. Bekræftelse af aftalevilkårene i relation til køb af Ydelser mellem parterne fremsendes hurtigst muligt til Kunden efter dialog herom. Rimelige ændringer til aftalen skal meddeles Selskabet inden 24 timer efter modtagelse af denne bekræftelse. Kunden har ikke mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen, jf. dette afsnits pkt. 3.

1.3. Selskabet tilbyder ingen fortrydelsesret, da Ydelserne er specialfremstillet efter Kundens krav, ønsker og behov.

1.4. Priser, der er oplyst ved korrespondance eller på hjemmesiden, er eksklusiv moms.

1.5. Selskabet er ikke ansvarlig for Kundens eventuelle fejl ifm. køb af Ydelser, jf. dog dette afsnits pkt. 2. Har Kunden angivet forkerte oplysninger eller krav, kan Selskabet ikke gøres genstand for implementering af ændringer, rettelser mv.

1.6. Ved løbende, faste samarbejder har Selskabet ret til at opsige samarbejdet med en måneds varsel.

2. Levering

2.1. Levering af Ydelser sker pr. e-mail, jf. dog afsnit 10 og 11.

2.2. Ønsker Kunden levering på anden måde, skal dette fremgå klart ifm. bekræftelsen af aftalevilkårene, eventuelt mod mervederlag. I tilfælde hvor speciallevering medfører et mervederlag, orienteres Kunden herom i forbindelse med indgåelse af aftalen.

2.3. Aftales leveringstiden (herefter deadline) ikke mellem Selskabet og Kunden, fastsætter Selskabet efter eget skøn en passende deadline.

3. Ydelsen

3.1. Ydelser købt af Selskabet er som udgangspunkt unikke, medmindre dette i sagens natur ikke er muligt. Medarbejdere hos Selskabet forbeholder sig retten til at afvise bestillinger, der bryder med de generelle bestemmelser om ophav- og brugsret, som findes i dansk ret.

3.2. Såfremt Kunden fremsætter et spillerum for Ydelsens omfang, forbeholder Selskabet sig retten til uden videre at fastsætte dette efter eget skøn. Aftales intet omfang for Ydelsen, fastsætter Selskabet ligeledes omfanget.

3.3. Ønsker Kunden flere Ydelser leveret, leveres disse som én samlet enhed.

3.4. Selskabet forpligter sig til løbende at foretage stikprøver for plagiat via værktøjet Copyscape ift. at sikre originalitet. Såfremt denne ikke viser tegn på plagiering, vurderes Ydelsen at opfylde kravene til hertil, hvorefter Selskabets eventuelle erstatningsansvar bortfalder.

3.5. Såfremt Kundens forhold betinger, at Selskabets medarbejdere skal afhente materiale, foretage on-location interviews eller lignende på dennes, samarbejdspartneres eller andre fysiske adresser, forpligter Kunden sig til at betale kørsel efter statens takster uanset Selskabets valgte transportform. Såfremt transporten tidsmæssigt strækker sig ud over en time, afregnes ydermere pr. påbegyndt time, pr. dags dato 795 kr. ekskl. moms pr. time.

4. Betaling

4.1. Påkrav om betaling fremsættes som udgangspunkt i forbindelse med levering af den aftalte Ydelse, jf. dog afsnit 12. Selskabet kan dog vælge at kræve betaling for samtlige igangværende opgaver i forbindelse med afslutningen af den kalendermåned, hvor arbejdet er påbegyndt.

4.2. Såfremt Kunden ønsker ændringer eller tilføjelser til Ydelsen efter levering, udskydes forfaldsdagen ikke.

4.3. Det er alene Kundens pligt at holde sig orienteret om påkravets fremsættelse.

4.4. Misligholder Kunden sine betalingsforpligtelser ved ikke at betale senest på forfaldsdagen, forbeholder Selskabet sig retten til at opkræve morarenter på 7% pro anno og fremsende et rykkergebyr på kr. 100. Erhvervskunder kan ydermere pålægges et kompensationsbeløb på kr. 310.

4.5. Selskabet kan, såfremt det vurderes nødvendigt, kræve forudbetaling for at sikre Kundens betalingsevne.

4.6. Selskabet forbeholder sig retten til årligt at justere det aftalte vederlag iht. nettoprisindekset, dog altid minimum 3%.

5. Tilfredshed

5.1. Mener Kunden ikke, at Ydelsen lever op til den aftalte kvalitet eller kvantitet, skal Kunden gøre indsigelse inden 3 dage efter levering. Efter den angivne indsigelsesfrist betragtes Ydelsen som accepteret, og kunden kan derefter ikke gøre yderligere indsigelser gældende over for Selskabet.

5.2. Selskabet forbeholder sig retten til ikke at blive pålagt at gennemføre rettelser eller ændringer, som måtte anses som urimelige eller påfører Selskabet uforholdsmæssige omkostninger eller tidsforbrug ift. prisniveauet for den konkrete opgave. Denne vurdering foretages af Selskabet.

5.3. Ved større ændringer har Kunden udelukkende ret til et nedslag i pris, såfremt den leverede Ydelse afviger væsentligt fra det aftalte, og Selskabet med rette måtte kunne forvente dette. Denne vurdering foretages af Selskabet.

5.4. Så snart Kunden har accepteret den modtagede Ydelse, eller såfremt Kunden ikke inden for fristen i afsnit 5, pkt. 1, har gjort indsigelser i relation hertil, overgår det fulde ansvar ifm. med Ydelsens anvendelse til Kunden. Selskabet kan ikke pålægges noget ansvar i denne henseende, hverken økonomisk, juridisk eller af øvrig karakter. Anvender Kunden Ydelsen inden for indsigelsesfristen, påtager Kunden sig det fulde ansvar over for tredjemand i samtlige henseender.

6. Ophavsret og brugsret

6.1. I det øjeblik kunden har betalt for sine Ydelser hos Selskabet, opnår Kunden ubegrænset ophav- og brugsret til disse.

6.2. Betaler Kunden ikke inden for den på fakturaen fastsatte forfaldsdag, eller betaler Kunden ikke den fakturerede pris til fulde, opnår Kunden ikke ophav- eller brugsret til den leverede Ydelse. Betaling af den oprindelige faktura og dertil påløbende omkostninger bringer ikke en eventuel ophavsretskrænkelse til ophør, medmindre at Selskabet indvilger i dette.

6.3. Benytter kunden sig af Ydelsen uden at have opnået ophavs- og brugsretten, anses dette som et brud på Selskabets ophavsret, hvorfor Kunden vil blive mødt med et krav om erstatning.

6.4. Kunden kan ikke fortryde sit køb ved at undlade at betale, jf. også afsnit 1, pkt. 3.

7. Datasikkerhed og -håndtering

7.1. Selskabet forpligter sig til at behandle Kundens data fortroligt og med diskretion.

7.2. Selskabet handler alene efter instruks fra Kunden i relation til håndtering af dennes data. Selskabet forpligter sig i denne forbindelse til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

7.3. Selskabet forpligter sig til på Kundens anmodning at give Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

7.4. Selskabet forpligter sig til at beholde Kundens Ydelser som backup i 30 dage, hvorefter filerne slettes.

8. Særlige vilkår vedr. transskriberingsopgaver

8.1. Selskabet forpligter sig til at transskribere det af Kunden tilsendte lydmateriale iht. Selskabets til enhver tid gældende retningslinjer, der udleveres til Kunden ifm. indgåelse af aftalen.

8.2. Såfremt Kunden har særlige ønsker eller krav til de færdige udskrifter, skal disse meddeles senest ifm. indgåelsen af aftalen.

8.3. Såfremt de af Kunden tilsendte lydfiler afviger væsentligt fra det oplyste, kan Selskabet kræve et passende mervederlag.

9. Særlige vilkår vedr. e-mail marketing

9.1. Ved et samarbejde vedr. e-mail marketing finder betingelserne i Hovedaftalen anvendelse. Såfremt Hovedaftalen ikke regulerer samarbejdet, finder nærværende vilkår og betingelser så vidt mulig anvendelse.

9.2. Såfremt Kundens forhold betinger, at Selskabet ikke kan præstere de aftalte ydelser, bortfalder Kundens betalingsforpligtelse ikke. Ubrugte timer iht. aftale akkumuleres ikke.

10. Særlige vilkår vedr. klippekorts-ordninger

10.1. Ved aftale om køb af klippekort forpligter Kunden sig til at betale for samtlige timer forud.

10.2. Tidsforbruget estimeres pr. påbegyndte halve time svarende til ét klip.

10.3. Ubrugte timer kan ikke refunderes og bortfalder 2 år efter fakturadato.

10.4. Selskabet kan på Kundens anmodning igangsætte opgaver uden tidsestimat, så længe omfanget af opgaven ikke overstiger én time.

11. Forbrugervilkår

11.1. Alle aftaler formodes af Selskabet som værende indgået i erhvervsforhold. Det er alene Kundens forpligtelse at oplyse, såfremt denne handler som forbruger iht. Forbrugeraftaleloven med de dertil knyttede retsvirkninger, herunder oplysninger om priser inkl. moms. Såfremt Kunden ikke senest ifm. med aftaleindgåelse har oplyst herom, eller at Selskabet vidste eller burde vide dette, er Kunden pligtig at betale et mervederlag på 25%.

11.2. Forbrugere kan altid pålægges krav om forudbetaling for at sikre Kundens betalingsevne.

11.3. Ønsker du at klage over et køb foretaget hos Selskabet, har du som forbruger adgang til at klage via ODR. Du kan klage via følgende link.